شماره موبایل:09198383462 || شماره واتساپ:+09198383462
شماره موبایل:09198383462 || شماره واتساپ:+09198383462

جهت پیگری بسته پستی  کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید واز وضعیت بسته خود مطلع شوید.

کد گیرنده مقصد تاریخ
028370120600052600005111  ميرزايي تبريز ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600053675475111  افخمي شربيان ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600054750998111  موجي کنارک ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600110020005111  تقي پور اهنگري تبريز ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600111100844111  شوافي زواره ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600112177199111  افتخاري مقدم شهرجديدصدرا ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600113250666111  خاني زاد قروه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600114320008111  مراتب اصفهان ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600115400094111  سعيدي بجنورد ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600116470646111  جوادي دزفول ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600117550005111  فراهاني تبريز ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600052600005111  ميرزايي تبريز ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600053675475111  افخمي شربيان ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
028370120600054750998111  موجي کنارک ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

ورود

بستن(ESC)